^Hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

CB-PMR

RádioClub Pajštún

STANOVY
CB-PMR Radioclub Pajštún

 

Článok 1

Názov a sídlo spolku

 

1.1 Názov: CB-PMR Radioclub Pajštún

1.2 Sídlo: Drobného 23, 84101 Bratislava


Článok 2

Status spolku a jeho účel

 

2.1 CB-PMR Radioclub Pajštún (ďalej len Rádio klub) združuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. rádioamatérov, záujemcov o amatérske vysielanie, telegrafiu, telemetriu a činnosť s tým spojenú.

2.2 Vzdelávanie vlastných členov a vzájomné vymieňanie si skúseností a vedomostí v rámci predmetu záujmových činností.

2.3 Vzdelávanie a príprava budúcich rádioamatérov na úspešné zvládnutie skúšok pre získanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc.

2.4 Popularizácia rádioamatérskej činnosti elektroniky a elektrotechniky u detí a mládeže.

2.5 Organizovanie akcií za účelom propagácie rádioamatérskej činnosti.

2.6 Účasť na rádioamatérskych pretekoch a akciách na voľných občianskych pásmach, prípadne na pridelených pásmach úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len Regulačný úrad).

2.7 Šírenie odborných technických informácií na voľných občianskych pásmach a na pásmach pridelených Regulačným úradom.

 

Článok 3

Členstvo

 

2.1 Členmi Rádio klubu môžu byť iba fyzické osoby. U osôb mladších ako 15 rokov je požadovaný písomný súhlas zákonného zástupcu.

2.2 Členom sa môže stať iba osoba s čistým registrom trestov.

2.3 Členstvo je v zásade dobrovoľné a jeho podmienkou je záujem o činnosť Rádio klubu podľa článku 2.

2.4 Členstvo vzniká dňom prijatia za člena. O prijatí člena rozhoduje predseda alebo správna rada.

 

2.5 Členstvo zaniká:

a. vystúpením člena písomným oznámením predsedovi Rádio klubu,
b. nezaplatením členského príspevku po dobu 1 roku,
c. vylúčením člena rozhodnutím členskej schôdze,
d. úmrtím člena,
e. pri zániku spolku.

 

2.6 Pre hrubé porušenie členských povinností môže predseda spolu so správnou radou okamžite ukončiť členstvo v Rádio klube. Toto ukončenie platí od kárneho zápisu do klubovej zápisnice, v ktorej bude podpísaný predseda a všetci členovia správnej rady. Tento zápis spolu s oznámením o vylúčení z Rádio klubu bude dotknutej osobe zaslaný elektronickou poštou a aj listovou zásielkou.

2.7 Pozastaviť členstvo na základe porušenia členských povinností a klubového kódexu môže predseda alebo správna rada do doby najbližšej členskej schôdze.

2.8 Po zániku členstva je osoba, ktorej členstvo zaniká, povinná vrátiť všetky pridelené veci vo vlastníctve Rádio klubu, prípadne vyplatiť škodu spôsobenú na požičaných zariadeniach do 30-tich kalendárnych dní.

2.9 Zoznam členov Rádio klubu eviduje a zaznamenáva predseda Rádio klubu alebo správna rada na základe vzniku a zániku členstva jednotlivých členov. Zoznam členov je prístupný orgánom Rádio klubu.


Článok 4

Práva členov a ich povinnosti


3.1 Člen Rádio klubu má právo:

a) podieľať sa na činnosti Rádio klubu ,
b) kandidovať vo voľbách do orgánov Rádio klubu, ak dovŕšil vek 18 rokov,
c) na všetky výhody Rádio klubu,
d) práva všetkých členov Rádio klubu sú rovnaké,
e) užívať pridelené frekvenčné pásmo Regulačným úradom po pridelení volacieho znaku. Volací znak prideľuje predseda Rádio klubu alebo správna rada na základe povoľovacích podmienok Regulačného úradu.


3.2 Člen Rádio klubu je povinný:

a) dodržovať rádioamatérsky morálny kódex a kódex Rádio klubu,
b) dodržovať rádioamatérsky morálny kódex na voľných občianskych frekvenčných pásmach,
c) dodržovať povoľovacie podmienky Regulačného úradu pre užívanie prideleného frekvenčného pásma,
d) riadiť sa pokynmi vedúceho operátora pri používaní klubovej rádiostanice alebo iného klubového vybavenia,
e) riadiť sa pokynmi vedúceho operátora pri rádio-expedíciách, rádio-akciách „portable“ a výukových aktivitách,
f) dbať na etiku a dobré meno Rádio klubu,
g) chrániť majetok Rádio klubu ,
h) platiť členské príspevky vo výške a splatnosti ustanovenej na členskej schôdzi,
i) rešpektovať uznesenia členskej schôdze.


Článok 5

Orgány spolku

4.1 Orgány Rádio klubu sú:

a) Členská schôdza
b) Predseda
c) Podpredseda
d) Správna rada
e) Vedúci operátor
f) Pokladník
g) Kontrolná komisia

 

4.2 Členská schôdza:

a) je najvyšším orgánom Rádio klubu,
b) je zvolávaná predsedom Rádio klubu podľa potreby, najmenej však raz ročne,
c) predseda zvolá členskú schôdzu vždy, keď o to požiada najmenej jedna tretina členov rádio klubu,
d) členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná najmenej polovica členov spolku. Uznesenie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov členov prítomných v dobe uznášania.
e) rozhoduje o zmenách v stanovách,
f) volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, pokladníka a kontrolnú radu,
g) rozhoduje o vylúčení člena,
h) určuje výšku členského poplatku,
i) rozhoduje o zrušení alebo premene spolku.

 

4.3 Predseda:

a) je štatutárnym orgánom Rádio klubu a je oprávnený jednať v mene klubu a k menu Rádio klubu pridávať svoj podpis,
b) je volený a odvolávaný členmi Rádio klubu na členskej schôdzi na obdobie 3 rokov.


4.4 Podpredseda:

a) zastupuje predsedu v plnom rozsahu ak nie je predseda schopný vykonávať dlhodobo svoju funkciu, alebo na jeho vyžiadanie,
b) je volený a odvolávaný členmi Rádio klubu na členskej schôdzi na obdobie 3 rokov.


4.5 Správna rada:

j) je výkonným riadiacim orgánom Rádio klubu,
k) má najmenej dvoch členov,
l) je volená členmi Rádio klubu na členskej schôdzi na obdobie 3 rokov,
m) rozhoduje o hospodárení Rádio klubu a v súlade s platnými právnymi predpismi a schváleným rozpočtom,
n) rozhoduje o ostatných záležitostiach spolku, ktoré nespadajú do právomoci členskej schôdze.


4.6 Vedúci operátor:

a) je určený predsedom alebo správnou radou vždy pred každou plánovanou rádio -akciou alebo rádio - expedíciou,
b) je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, ako aj platnej legislatívy a povoľovacích podmienok Regulačného úradu.

 

4.7 Pokladník:

a) je zodpovedný za hospodárenie klubu,
b) je disponentom bankového účtu klubu a ako jediný okrem predsedu má právo s ním manipulovať,
c) je zodpovedný za všetky finančné transakcie Rádio klubu,
d) je zodpovedný za vedenie účtovnej knihy a je poverený vyhodnotením ročného zúčtovania a správy o hospodárení,
e) je volený a odvolávaný členmi Rádio klubu na členskej schôdzi na obdobie 3 rokov.

 

4.8 Kontrolná komisia:

a) je kontrolným orgánom zodpovedajúcim sa členskej schôdze,
b) skladá sa minimálne z jedného člena a maximálne z dvoch členov spolku,
c) členstvo v kontrolnej rade je nezlučiteľné s voleným predsedom, podpredsedom, pokladníkom a členmi správnej rady,
d) jej úlohou je kontrolovať činnosť orgánov spolku,
e) kontroluje hospodárenie spolku a dodržiavanie stanov,
f) má právo zúčastniť sa na zasadnutí ktoréhokoľvek z orgánov spolku ,
g) je povinná podávať na členskej schôdzi písomné vyjadrenia, podnety a názory na chod spolku v podobe pravidelnej správy minimálne raz za rok,
h) členov kontrolnej rady volí členská schôdza v tajnej voľbe,
i) každý člen kontrolnej rady musí byť zvolený nadpolovičnou väčšinou platných hlasov členskou schôdzou.

 

Článok 6

Zásady hospodárenia spolku


5.1 Rádio klub hospodári s hmotným a nehmotným majetkom.

5.2 Hospodárenie Rádio klubu sa riadi obecne platnými právnymi predpismi.

5.3 Prostriedky na svoju činnosť získava Rádio klub:

a) z členských príspevkov,
b) z darov,
c) z dotácií a grantov,
d) z príjmu z vlastnej činnosti.

5.4 Správa o hospodárení dokladuje a zdôvodňuje príjmy a výdaje Rádio klubu, je vyhotovená pokladníkom najmenej raz ročne. Výsledok hospodárenia schvaľuje členská schôdza.

 

Článok 7

Zánik spolku

 

7.1 Rádio klub zaniká, ak sa za jeho zánik vysloví na členskej schôdzi aspoň dvojtretinová väčšina všetkých členov Rádio klubu.

7.2 Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

7.3 Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

7.4 V prípade likvidácie klubu sa na členskej schôdzi ustanoví likvidačná komisia, ktorá v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi rozhodne o majetku spolku.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia


8.1 Stanovy Rádio klubu nadobúdajú platnosť dňom registrácie MV SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov.

8.2 Tieto stanovy boli prijaté zakladajúcimi členmi CB-PMR Rádio klubu Pajštún na ustanovujúcej schôdzi Rádio klubu v Bratislave - Dúbravke dňa 04.02.2016.

8.3 Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR a vnútornými predpismi schválenými orgánmi spolku .